สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเมษายน พ.ศ.2563

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2563

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2563

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562

 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2562

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนตุลาคม 2562

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 แบบ สขร.1

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 แบบ สขร.1 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 แบบ สขร.1

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561(แบบ สขร.1)

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561(แบบ สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2561

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2561

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๑)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๒)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๓)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๔)

แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ไตรมาสที่ ๑)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ไตรมาสที่ ๒)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ไตรมาสที่ ๓)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ไตรมาสที่ ๔)