แผนการดำเนินงาน

แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๖๑

 

 

 

 

 

 

แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๙

แผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.๒๕๕๙

 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๖๐

 ประกาศผลการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบเดือนพฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๐

แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๑

การอนุมัติแก้ไขแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑

 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - เดือนเมษายน ๒๕๖๑