ชุมชนบ้านคลองนำชัย

1. นายทวีศักดิ์ พวงทองคำ เป็น ประธานคณะกรรมการชุมชน

2. นางวิชาญ สายนภา เป็น รองประธานคณะกรรมการชุมชน

3. นางศรีนวล ทวีสุข เป็น รองประธานคณะกรรมการชุมชน

4. นางสุดใจ รุ่งเรือง เป็น เลขานุการชุมชน

5. นางสาวพรทิพย์ บุญมีลาภ เป็น กรรมการฝ่ายปกครอง

6. นางสาวประเทืองลบแย้ม เป็น กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

7. นางสาวธัญนพสร รุ่งเรือง เป็น กรรมการฝ่ายการคลัง (เหรัญญิก)

8. นางกฤษณีย์ สุทธิสาพรสวรรค์ เป็น กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม

9. นางสาวแสวง บุญกัลยา เป็น กรรมการฝ่ายสาธารณสุข

10.นางนันทนิล บุญประจำ เป็น กรรมการฝ่ายการศึกษา

11.นางสาวนิตยา กฤษณะภูติ เป็น กรรมการฝ่ายพัฒนา

12.นางประทุม หิมะชาติ เป็น กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์