ชุมชนบ้านหินวง

1. นายสัณห์พิชญ์ อรชร เป็น ประธานคณะกรรมการชุมชน

2. นางประไพ ทิมกระโทก เป็น รองประธานคณะกรรมการชุมชน

3. นางสาวสุภา ประทุมทอง เป็น รองประธานคณะกรรมการชุมชน

4. นางพัทธนันท์ เหงี่ยมศักดิ์ เป็น เลขานุการชุมชน

5. นางวิไล อึ้งสุนทรทรัพย์ เป็น กรรมการฝ่ายปกครอง

6. นางสมใจ ทองคำ เป็น กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

7. นางกฤษติณี อรชร เป็น กรรมการฝ่ายการคลัง (เหรัญญิก)

8. นางพัทธนันท์ เหงี่ยมศักดิ์ เป็น กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม

9. นางลำใย เจริญช้าง เป็น กรรมการฝ่ายสาธารณสุข

10.นางประไพ ทิมกระโทก เป็น กรรมการฝ่ายการศึกษา

11.นางพัทธนันท์ เหงี่ยมศักดิ์ เป็น กรรมการฝ่ายพัฒนา

12.นางสาวจีระวรรณ เก็งวินิจ เป็น กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์