ชุมชนท้ายตลาด

1. นางประทุม เรืองอร่าม เป็น ประธานคณะกรรมการชุมชน

2. นางพรลดา พิทักษ์สายชล เป็น รองประธานคณะกรรมการชุมชน

3. นางนงนุช สว่างฉาย เป็น รองประธานคณะกรรมการชุมชน

4. นางสาวสุสิณี พวงจำปา เป็น เลขานุการชุมชน

5. นายพยนต์ คล้ายบุญมี เป็น กรรมการฝ่ายปกครอง

6. นางพรรณทิพย์ มานะ เป็น กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

7. นางสุภาวดี เพิกปุ้ย เป็น กรรมการฝ่ายการคลัง (เหรัญญิก)

8. นางสาวสมบูรณ์ อุดมรัตน์ เป็น กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม

9. นางทองเพียร โขนแจ่ม เป็น กรรมการฝ่ายสาธารณสุข

10.นางจินตนา นาคทอง เป็น กรรมการฝ่ายการศึกษา

11.นางสุวรรณ เปรมประภาส เป็น กรรมการฝ่ายพัฒนา

12.นางสาวยุพิน อ่อนยั่งยืน เป็น กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์