ชุมชนหัวตลาด

1. นางสาวสุชาดา สายนภา เป็น ประธานคณะกรรมการชุมชน

2. นางสาวอัมพร ธรรมจินดา เป็น รองประธานคณะกรรมการชุมชน

3. นางจินดา จรูญสาร เป็น รองประธานคณะกรรมการชุมชน

4. นางสาวแดง แสงวิโรจน์ฤทธิ์ เป็น เลขานุการชุมชน

5. นางมัทนา บูรประทีป เป็น กรรมการฝ่ายปกครอง

6. นางวิไล ตรงจิตนิมิตร์ เป็น กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

7. นางจำปา บุญชมพู เป็น กรรมการฝ่ายการคลัง (เหรัญญิก)

8. นางสมนึก ชาวสวน เป็น กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม

9. นางสายบัว คล้ายบุญมี เป็น กรรมการฝ่ายสาธารณสุข

10.นายณรงค์ชัย สายนภา เป็น กรรมการฝ่ายการศึกษา

11.นางอัมพา วรรณยิ่ง เป็น กรรมการฝ่ายพัฒนา

12.นางสาวสุธิษา เกษมสุข เป็น กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์