ชุมชนบ้านอำเภอพัฒนา

1. นางสมศรี หุตะเสวี เป็น ประธานคณะกรรมการชุมชน

2.นายพิรุณ แสงแก้ว เป็น รองประธานคณะกรรมการชุมชน

3.นางสาวพิกุล แซ่เฮ้ง เป็น รองประธานคณะกรรมการชุมชน

4.ส.ต.อ.เลิศชัย สวนใหญ่ เป็น เลขานุการชุมชน

5.นายประทานพร ทองเหม เป็น กรรมการฝ่ายปกครอง

6.นายเกษม พุฒหอม เป็น กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

7.นางวิไล ลบแย้ม เป็น กรรมการฝ่ายการคลัง (เหรัญญิก)

8.นางวิรัตน์ จันทร์ทอง เป็น กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม

9.นางสาวพัชรี เกตุแก้ว เป็น กรรมการฝ่ายสาธารณสุข

10.นางปราณี วิริยประเสริฐ เป็น กรรมการฝ่ายการศึกษา

11.นางวรรณา บุญรอด เป็น กรรมการฝ่ายพัฒนา

12.นางระเบียบ เสมามิ่ง เป็น กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์