ชุมชนบ้านอำเภอ

1. นายนพพร สุวรรณเพิ่ม เป็น ประธานคณะกรรมการชุมชน

2.นายธวัช ตันต์ยากร เป็น รองประธานคณะกรรมการชุมชน

3.นางสมหวัง พูลสวัสดิ์ เป็น รองประธานคณะกรรมการชุมชน

4.นางสำลี กุลศิริ เป็น เลขานุการชุมชน

5.นางประนอม สง่างาม เป็น กรรมการฝ่ายปกครอง

6.นายอำนาจ ลบแย้ม เป็น กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

7.นางสมศรี เอี่ยมแย้ม เป็น กรรมการฝ่ายการคลัง (เหรัญญิก)

8.นายกุ๋ย นุ่มเถื่อน เป็น กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม

9.นางสาวเนาวรัตน์ ชาติเชื้อ เป็น กรรมการฝ่ายสาธารณสุข

10.นางสาวสมควร บุญต่อ เป็น กรรมการฝ่ายการศึกษา

11.นางสาวอำไพ ชาติเชื้อ เป็น กรรมการฝ่ายพัฒนา

12.นางหนูกร แสวงศรี เป็น กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์