ชุมชนบ้านน้ำเมา

1. นายวิเอก ทับขัน เป็น ประธานคณะกรรมการชุมชน

2. นายสมพงษ์ แดงทำดี เป็น รองประธานคณะกรรมการชุมชน

3. นายศิลป์ชัย สวนดี เป็น รองประธานคณะกรรมการชุมชน

4. นายสุรเนตร โขนแจ่ม เป็น เลขานุการชุมชน

5. นายเสนาะ สุขสว่าง เป็น กรรมการฝ่ายปกครอง

6. นายบุญช่วย สวนดี เป็น กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

7. นางพยอม กุหลาบซ้อน เป็น กรรมการฝ่ายการคลัง (เหรัญญิก)

8. นางแก้วใจ บุญมี เป็น กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม

9. นาพยอม สุวรรณ เป็น กรรมการฝ่ายสาธารณสุข

10. นางแก้วตา หมื่นสนิท เป็น กรรมการฝ่ายการศึกษา

11. นายรำเพย วะโร เป็น กรรมการฝ่ายพัฒนา

12. นายมานพ สงวนหงษ์ เป็น กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์