ชุมชนชายทะเล

1. นางประนอม ขุนอินทร์ทอง   เป็น ประธานคณะกรรมการชุมชน

2. นายสมโภชน์ กุศลาศัย  เป็น รองประธานคณะกรรมการชุมชน

3. นางลำยวง ปั้นแก้ว  เป็น รองประธานคณะกรรมการชุมชน

4. นายชวินโรจน์ ศรีนางชัย  เป็น เลขานุการชุมชน

5. นายจำรัส ขุนอินทร์ทอง   เป็น กรรมการฝ่ายปกครอง

6. นายวิชาวิมล ววิริยะชัยสกุล  เป็น กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความเรียบร้อย

7. นางกัลยาณี ขุนอินทร์ทอง  เป็น กรรมการฝ่ายการคลัง (เหรัญญิก)

8. นายประสาน อิ่มเอก   เป็น กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม

9. นางสายทอง เมืองคง   เป็น กรรมการฝ่ายสาธารณสุข

10.นางสาวทองสี  ใจขาน   เป็น กรรมการฝ่ายการศึกษา

11.นายสุพัฒ หาญเชิงชัย   เป็น กรรมการฝ่ายพัฒนา

12.นายไพ  ศรีเพชร์   เป็น กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์