ชุมชนบ้านนาจอมเทียน

1. นางผ่องพรรณ ขมหวาน เป็น ประธานคณะกรรมการชุมชน

2. นางสาวศรีอรุณ แซ่เล้า เป็น รองประธานคณะกรรมการชุมชน

3. นางสุคนธ์ ศิริมาก เป็น รองประธานคณะกรรมการชุมชน

4. นางอำพร หมั่นทำ เป็น เลขานุการชุมชน

5. นางวันดี กิจสำเร็จ เป็น กรรมการฝ่ายปกครอง

6. ร.อ.สิงหา คุมภสิงห์ เป็น กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

7. นางสาวประทิน จิตต์อำพร เป็น กรรมการฝ่ายการคลัง (เหรัญญิก)

8. นางสาวปัญญา อุยสกุล เป็น กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม

9. นายชัยศักดิ์ สุวรรณวงศ์ เป็น กรรมการฝ่ายสาธารณสุข

10. นางวันดี นิมิตยานนท์ เป็น กรรมการฝ่ายการศึกษา

11. นางนุกูล ประชุมชื่น เป็น กรรมการฝ่ายพัฒนา

12. นายเกษม เจริญสุข เป็น กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์