E-service คำร้องทั่วไป

โลโก้เทศบาลนาจอมเทียน

แบบฟอร์มใบลาต่างๆ

คำร้อง

คำขอข้อมูลข่าวสาร

แบบฟอร์มคำขอต่อใบอนุญาตต่างๆ (กองสาธารณสุขฯ)

หนังสือมอบอำนาจ

แบบคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบื้ยยังชีพ

แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

คำขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมโรงมหรสพ

คำขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ (ขร.๑)

ใบแจ้งการขุด/ถมดิน

บันทึกคำขอรับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ข ๑ คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

แบบ ข ๒ คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

แบบ ข ๓ คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร

แบบ ข ๔ คำขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ เพื่อการอื่น

แบบ ข ๕ คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างฯ

แบบ ข ๖ คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคารฯ

แบบ ข ๗ คำขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง

แบบ ข ๘ คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างฯ

ใบเปลี่ยนเวร

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ