ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเชื่อมหมู่บ้านทับทิม หมู่ที่ ๓ ครั้งที่ ๒

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมทียน มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเชื่อมหมู่บ้านทับทิม หมู่ที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน ๕๗๖ ๐๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ราคากลางของการก่อวร้าง ๘๔๒ ๐๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ กองช่าง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันนี้ถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชั้น ๑ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. ผู้สนวจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๒๐๐ บาท ได้ที่กองคลังเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘ ๒๓๘๖๑๓ - ๘ ต่อ ๑๒๒ ในวันและเวลาราชการ