ประกาศ เรื่อง ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้

ด้วยเทศบาลได้ทำการสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ บัดนี้คณะกรรมการได้ทำการเปิดซองสอบราคาเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ได้รับการเสนอราคาได้ คือ คุณวัฒนะ ปั้นประสงค์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ