โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เด็ก เยาวชน และประชาชน เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๖

เนื่องจากในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา


เนื่องจากในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา เทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เด็ก เยาวชน และประชาชน เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๖ ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารพระนางจอมเทียนและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต และเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข