ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเชื่อมซอยนาจอมเทียน ๒๖/๓ หมู่ที่ ๔

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียนมีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเชื่อมซอยนาจอมเทียน ๒๖/๓ หมู่ที่ ๔ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน ๑๔๓ ๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ ราคากลางของการก่อสร้าง ๒๐๙ ๐๐๐ บาท (สองแสนเก้าพันบาทถ้วน) กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ กองช่าง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชั้น ๑ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี และในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ กับวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ยื่นซองสอบราคา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชั้น ๑ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๒๐๐ บาท ได้ที่ กองคลังเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ระหว่างวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๒๓-๘๖๑๓ - ๘ ต่อ ๑๒๒ ในวันและเวลาราชการ