โครงการหนูรักแม่

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้จัดโครงการหนูรักแม่ (กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ)


เทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้จัดโครงการหนูรักแม่ (กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ) ขึ้น เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดทูนและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติและเป็นการปลูกฝั่งค่านิยมที่ดีงาม ลูกได้สำนึกถึงพระคุณแม่ ได้ตระหนักในหน้าที่ของลูกที่มีต่อแม่ ได้แสดงออกถึงความรักความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ อีกทั้งยังเป็นการให้ครูและผู้ปกครองได้รับความสุข ความอบอุ่นจากการที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน