โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านจราจร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านจราจร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖


เทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านจราจร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารพระนางจอมเทียน ชายหาดบ้านอำเภอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียน นักศึกษา ที่ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ด้วยความปลอดภัยตามกฎหมายจราจร มีจิตสำนึก และเรียนรู้มารยาทการใช้ถนนร่วมกับผู้อื่น เพื่อลดความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุและลดการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอันเนื่องมาจากการใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ให้ลดน้อยลง โดยมีนักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน ๒๐๐ คน