โครงการอนามัยโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๖

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการอนามัยโรงเรียน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖


เทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการอนามัยโรงเรียน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐาน สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้อย่างถูกต้อง และสามารถเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยทั้งในโรงเรียน ครอบครัวและชุมชน ซึ่งดำเนินกิจกรรมในโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน ๔ แห่ง ในเขตเทศบาล คือ โรงเรียนวัดนาจอมเทียน โรงเรียนบ้านอำเภอ โรงเรียนบ้านหินวง และโรงเรียนณัฏฐเวศม์ ระหว่างวันที่ ๘- ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน ๒๗๐ คน