โครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน จัดโครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี


เทศบาลตำบลนาจอมเทียน จัดโครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีสภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม