โครงการรณรงค์สัปดาห์แห่งการรักษาความสะอาดและวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี ๒๕๕๖

เนื่องด้วยวันที่ ๕ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เทศบาลตำบลนาจอมเทียนร่วมกับผู้ประกอบการโรงแรมในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน


เนื่องด้วยวันที่ ๕ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เทศบาลตำบลนาจอมเทียนร่วมกับผู้ประกอบการโรงแรมในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์สัปดาห์แห่งการรักษาความสะอาดและวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี ๒๕๕๖ ขึ้น ในวันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ บริเวณชายหาดโรงแรมราวินทราไปจนถึงชายหาดหลังฟาร์มกุ้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันดูแลท้องถิ่นให้เกิดความสะอาดสวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยวต่อไป