โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖


เทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งดำเนินการทุกวันพุธที่ ๔ ของเดือน หรือตามที่ชมรมผู้สูงอายุกำหนด เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ศาลาการเปรียญวัดอัมพาราม หมู่ที่ ๔ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ออกให้บริการในวันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐ คน