โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี พ.ศ. 2556

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี พ.ศ. 2556


เทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี พ.ศ. 2556 ณ จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเพิ่มพูนทักษะ ความชำนาญ ความสามารถ และทัศนคติในทางที่ถูกที่ควร เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น