พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการคัดเลือกคนดีศรีเมืองชลบุรี


วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการคัดเลือกคนดีศรีเมืองชลบุรี ในพิธีเปิดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๕๖ ณ บริเวณหน้าหอพระพุทธสิหิงค์ฯ

จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกคนดีศรีเมืองชล ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๗ เป็นต้นมา จำนวน ๕ สาขา ซึ่งประกอบด้วย สาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรม สาขาพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว สาขาผู้ให้บริการสังคม และสาขาผู้บริหารท้องถิ่น 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างคุณงามความ ดี ดำรงชีวิตช่วยสังคมอย่างสม่ำเสมอ และยกย่องเชิญชูเกียรติบุคคลที่มีความเสียสละ มีการครองตน ครองคน ครองงาน สามารถเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป

ในการนี้ จังหวัดชลบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคนดีศรีเมืองชลจังหวัดชลบุรี พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่อง เป็นคนดีศรีเมืองชล ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๕ สาขา ๙ ราย ซึ่งนายสมพงษ์ สายนภา นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน ได้รับคัดเลือกเป็นคนดีศรีเมืองชล ประจำปี ๒๕๕๖ ในสาขาผู้บริหารท้องถิ่น