โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๖

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๖ ขึ้น


ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๖ ขึ้น โดยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้กำหนดออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และฉีดยาคุมกำเนิด ดังนี้

วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ 

- เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าบ้านประธานชุมชนบ้านนาจอมเทียน หมู่ที่ ๑ (บ้านนางผ่องพรรณ ขมหวาน) 

วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ 

- เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณปากคลองนาจอมเทียน หมู่ที่ ๑ 

- เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าบ้านประธานชุมชนบ้านหินวงพัฒนา หมู่ที่ ๘ (บ้านนางพัทธนันท์ เหงี่ยมศักดิ์) 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ 

- เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์บ้านน้ำเมา หมู่ที่ ๒ 

วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ 

- เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณศาลเจ้าแม่ฝอยทอง หมู่ที่ ๔ 

วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ 

- เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณตลาดนัดข้างโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 

วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ 

- เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณศาลาที่พักผู้โดยสารปากทางเข้าบ้านสวน หมู่ที่ ๓

วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

- เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ให้บริการทำหมันสุนัขและแมว โดยสุนัขหรือแมวที่จะทำหมัน ให้งดน้ำและอาหารทุกชนิด หลังเวลา ๒๔.๐๐ น. คืนก่อนวันเข้ารับบริการทำหมัน ณ บริเวณหลังสำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 

นอกเหนือจากกำหนดการดังกล่าว ท่านสามารถนำสุนัขหรือแมวมารับบริการฉีดวัคซีนหรือติดต่อขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาฉีดคุมกำเนิดได้ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลนาจอมเทียน (กรณีขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้นำภาชนะพร้อมบรรจุน้ำแข็งมาด้วย) ให้เจ้าของสุนัขและแมวที่เข้ารับบริการกรุณาเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตนในการเข้ารับบริการทุกครั้ง

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านให้นำสุนัขหรือแมวมารับบริการฉีดวัคซีนดังกล่าว ตามวันเวลาและสถานที่ท่านสะดวก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๘๒๕-๕๖๖๑ ในวันและเวลาราชการ

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน