ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๖

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๖ ขึ้น


ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๖ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่คู่ชาวนาจอมเทียนสืบไป

โดยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ ดังนี้

- วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ กำหนดจัดกิจกรรม ณ วัดนาจอมเทียน

- วันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ กำหนดจัดกิจกรรม ณ วัดอัมพาราม 

โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ 

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๖ ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน