โครงการทัศนศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำปี ๒๕๕๖

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้จัดทำโครงการทัศนศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำปี ๒๕๕๖


เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้จัดทำโครงการทัศนศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีการอบรมด้านวิชาการในวันที่ ๒๑ มีนาคม๒๕๕๖ และทัศนศึกษาดูงานในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขด้านสาธารณสุขมูลฐาน ด้านการป้องกันโรคติดต่อ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพและเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพครัวเรือน