โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมพงษ์ สายนภา นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน เป็นประธานเปิดอบรมตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก


เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมพงษ์ สายนภา นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน เป็นประธานเปิดอบรมตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกมากยิ่งขึ้น พร้อมรู้จักวิธีป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออก และเพื่อเป็นการลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก