การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน สมัยสามัญ สมัยที่แรก ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.


เทศบาลตำบลนาจอมเทียน จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน สมัยสามัญ สมัยที่แรก ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น ๔ เพื่อพิจารณาญัตติและเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม