การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาจอมเทียนจะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีรายละเอียดดังนี้

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาจอมเทียนจะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีรายละเอียดดังนี้

๑.คุณสมบัติ

๑.๑เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

๑.๒เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ ๓ ปีบริบูรณ์ 

๑.๓เด็กที่สมัครต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นๆที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๔ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ติดต่อขอใบสมัครและสมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาจอมเทียน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๒๕๕๖๗๓ ในวันและเวลาราชการ