แจ้งเปลี่ยนแปลงการเปิดจองร้านค้าในงานประเพณีลอยกระทง ๒๕๕๕

ตามที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้กำหนดให้มีการเปิดจองร้านค้าสำหรับประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยเขียนใบสมัครและยื่นคำขอจองร้านค้าด้วยตนเอง ในวันที่ ๓๐ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

ตามที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้กำหนดให้มีการเปิดจองร้านค้าสำหรับประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยเขียนใบสมัครและยื่นคำขอจองร้านค้าด้วยตนเอง ในวันที่ ๓๐ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ นั้น

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดจองร้านค้า โดยเปลี่ยนเป็นเปิดให้จอง ในวันที่ ๘ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ได้ที่ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำบลนาจอมเทียน และให้ผู้ยื่นคำขอจองร้านมารายงานตัวพร้อมจับสลากด้วยตนเอง ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ในเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. หากผู้ใดไม่มาตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการจองร้านค้าทันที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๒๓๘๖๑๓-๘ ต่อ ๑๑๗