การเปิดประมูลให้เช่าอาคารร้านค้า จำนวน ๑๐ ห้อง บริเวณชายหาดบ้านอำเภอ

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน มีความประสงค์จะเปิดประมูลให้เช่าอาคารร้านค้า จำนวน ๑๐ ห้อง บริเวณชายหาดบ้านอำเภอ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน มีความประสงค์จะเปิดประมูลให้เช่าอาคารร้านค้า จำนวน ๑๐ ห้อง บริเวณชายหาดบ้านอำเภอ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑. เสนอประโยชน์ตอบแทนในการเช่าอาคารร้านค้าให้เทศบาลในเวลา ๓ ปี อัตราไม่ต่ำกว่า ๑๕,๐๐๐ บาทต่อ ๑ ห้อง

๒. อัตราค่าเช่าต่อเดือนเดือนละ ๑,๕๐๐ บาทต่อ ๑ ห้องและจะต้องปรับขึ้น ๕ % ทุกๆ ๑ ปี

๓. การชำระค่าเช่าอาคารร้านค้าจะต้องชำระค่าเช่ารายปีนับตั้งแต่วันทำสัญญา(ตุลาคม-กันยายนปีถัดไป)

๔. อายุสัญญาเช่า ๓ ปี (โดยไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุสัญญาเช่า)

โดยผู้ประสงค์จะยื่นซองประมูลต้องมีคุณสมบัติ และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ผู้มีสิทธิ์ยื่นซองประมูลต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑.๑ ต้องมีภูมิลำเนาในปัจจุบันในเขตเทศบาลและต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า ๑ ปีจนถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

๑.๒ ผู้ประสงค์ประมูลต้องมีอาชีพมั่นคงและเชื่อถือได้และมีสิทธิประมูลได้ ๑ ห้องต่อ ๑ คนเท่านั้น

๑.๓ ผู้ประสงค์ประมูลต้องไม่เคยผิดสัญญาหรือเกี่ยวข้องกับการผิดสัญญาใดๆ กับเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

๑.๔ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าประมูลจะได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครองกันเช่นว่านั้น

๑.๕ เป็นผู้ซื้อใบเสนอราคาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ข้อ ๒ ผู้ยื่นซองประมูลต้องปฏิบัติ ดังนี้

๒.๑ ใบเสนอราคาประมูลให้ลงจำนวนเงินค่าประโยชน์ตอบแทนในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าที่เทศบาลกำหนด โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไขหากมีการ ขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องมีการลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาเซ็นกำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๒.๒ ใบเสนอราคาต้องบรรจุในซองและปิดผนึกให้เรียบร้อย

ข้อ ๓ ผู้ใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการประมูล แบบสัญญาเช่าและซื้อใบเสนอราคาประมูลได้ที่ งานผลประโยชน์ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ในราคาชุดละ ๑๐๐.-บาท ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ เทศบาลกำหนดประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจก่อนยื่นซองเสนอราคาในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน หากผู้ซื้อแบบประมูลและรายการประมูลราคาไม่มาร่วมประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจในวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการประมูลราคาได้รับทราบการประชุมชี้แจงตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ แล้ว และหากผู้ที่ไม่ได้มาร่วมประชุมรวมถึงผู้ที่มาซื้อแบบประมูลภายหลังในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ สามารถสอบถามรายละเอียดการประชุมชี้แจงในวันดังกล่าวได้จาก กองคลัง ในวันและเวลาราชการ

ข้อ ๔ ผู้เข้าประมูลยื่นซองเสนอราคาประมูลต่อคณะกรรมการรับซอง ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ชั้น ๔ เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองแล้วจะไม่รับซองโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซองประมูลจะทำการเปิดซองในวัน และสถานที่เดียวกันต่อหน้าผู้ยื่นซองประมูล ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยจะพิจารณาผู้เสนอราคาประมูลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอประโยชน์ตอบแทนในการให้เช่าทั้งนี้ผู้เสนอราคาสูงสุดมีสิทธิเลือกอาคารร้านค้าก่อนตามลำดับสูงสุดจนครบ ๑๐ ห้อง 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานผลประโยชน์ กองคลัง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๒๓๘๖๑๓-๘ ต่อ ๑๐๗ ในวันและเวลาราชการ

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน