เรื่อง การพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกตามฤดูกาล

วันที่ 21 กันยายน 2565
เรื่อง การพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกตามฤดูกาล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมล้อม เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้ออกพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายตัวแก่ ที่เป็นสาเหตุของการเกิดไข้เลือดออก ไข้ซิกา ดำเนินการพ่นหมอกควันไล่ยุง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและการเกิดโรคไข้เลือดออกต่อไป

S__16269424 S__16269426 S__16269427 S__16269428 S__16269429 S__16269430 S__16269429