กิจกรรมเก็บขยะชายหาดบ้านอำเภอ(CSR)

วันที่ 15 กันยายน 2565
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัท ดี พลัส ไมซ์จำกัด นำพนักงานและผู้บริหาร บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด(มหาชน) จำนวน100คน…จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดบ้านอำเภอโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงานในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมดำเนินการภายใต้หลักจริยธรรม..การจัดการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม corporate social responsibility(CSR)