กิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะชุมชนและขยะทะเล


วันที่ 14 กันยายน 2565
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีร่วมกับกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน,กลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) นาจอมเทียน ,เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.)จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพคนในชุมชนเกี่ยวกับการขยะชุมชนและขยะทะเลในพื้นที่เขตตำบลนาจอมเทียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและขยะทะเล ตลอดจนจัด workshop ด้านการคัดแยกประเภทขยะและสาธิตการจัดการขยะพลาสติกนำไปผลิตเป็นนวัตกรรมใหม่อย่างยั่งยืน ส่วนขยะเปียกนำมาผลิตเป็น นำ้ชีวภาพEM ฯลฯ ต่อไป