ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บวัสดุ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามแบบแปลนของเทศบาล