โครงการเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์(กิจกรรมเปลี่ยนฝาเก่า เพื่อโลกใบใหม่)

วันที่ 23 มิถุนายน 2565
เทศบาลตำบลนาจอมเทียนนำโดยนางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน,รองนายก ,ที่ปรึกษา,เลขานุการ,รองประธานสภาและสมาชิกสภา,หัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ กิจกรรม อบรมให้ความรู้ “คืนฝาเก่า เพื่อโลกใบใหม่” ณ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ รักษ์ทะเลเสน่ห์บ้านอำเภอ หมู่ที่ 9 ตำบลนาจอมเทียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและนักเรียนรู้จักวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี ลดปริมาณขยะย่อยสลายยากประเภทขวดและฝาพลาสติก และสามารถการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างประโยชน์ให้ท้องถิ่นสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป