กิจกรรมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคให้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาจอมเทียน นำโดยปลัดเทศบาล,รองประธานสภา,สมาชิกสภาเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ และอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(อ.ส.บ)ร่วมกับ โรงแรมเรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ทแอนด์สปา ได้จัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคประเภทข้าวสารอาหารแห้ง,ถุงยังชีพ แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จำนวน 10 ครอบครัว ในพื้นที่หมู่3และหมู่ที่4เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคโควิด 19 ตลอดจนสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมดูแลชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป