ตรวจสอบสถานประกอบการ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกตรวจสถานประกอบการ จำนวน 2 แห่งคือ
1.สวนสนุกโคลัมเบียพิคเจอร์สอควาเวิร์ส 2.ร้านเล็กซีฟู้ด
ได้ยื่นขอใบอนุญาต ประเภทเกี่ยวกับการบริการ (สวนสนุก,การแสดงดนตรีสด) และใบอนุญาตจำหน่ายอาหาร พบว่า สถานประกอบกิจการดังกล่าว มีลักษณะที่ตั้งของอาคาร การเก็บรวบรวม/กำจัดขยะ ซึ่งผ่านเกณฑ์การตรวจสถานประกอบตามกฎกระทรวงหลักเกณฑ์ และมาตราการในการควบคุมสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 และผ่านแบบตรวจสุขาภิบาลสำหรับ "สถานที่จำหน่ายอาหาร" ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 โดยเจ้าหน้าที่ฯจึงอนุญาตการออกใบอนุญาตดังกล่าวให้กับสถานประกอบกิจการต่อไป