โครงการขยะแลกไข่ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดยปลัดเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล ,หัวหน้าส่วนราชการ และประธานกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อ.ถ.ล)นาจอมเทียนได้ร่วมดำเนินการจัดโครงการขยะแลกไข่ไก่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 เวลา 10.00 - 12.00น. ณ ศาลเจ้าแม่ฝอยทอง หมู่ที่ 4 ตำบลนาจอมเทียน มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนนำขวดพลาสติกใสและพลาสติกขุ่นมาแลกไข่ไก่เพื่อเลี้ยงชีพ ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และให้ประชาชนตระหนักในการคัดแยกขยะ ทำให้ปริมาณขยะลดลงภายในชุมชน เป็นการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด