การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ดำเนินการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ
ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2565 ถึง 21 พฤษภาคม 2565 เพื่อนำรายได้เข้ากองทุน เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อใช้ในการรณรงค์ ป้องกัน ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยจากอุบัติภัย บนท้องถนนและ ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน