ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร

ประกาศประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลนาจอมเทียน
ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร รถเข็นเร่ขาย ทุกท่านทราบ ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ในพื้นที่ถนนชายหาดนาจอมเทียนและถนนภายในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ดังนี้
โดยขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตาม “มาตรา ๑๑๔ ห้ามมิให้ผู้ใดวาง ตั้ง ยื่น หรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร* แต่หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร*จะอนุญาตได้ต่อเมื่อมีเหตุอันจำเป็นและเป็นการชั่วคราวเท่านั้น ผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง นอกจากจะมีความผิดตามมาตรา ๑๔๘ แล้ว หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร*มีอำนาจสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางดังกล่าวได้ ถ้าไม่ยอมรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายให้หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร* มีอำนาจรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายได้” แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รวมทั้ง มาตรา 19 ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง วาง หรือกองวัตถุใดๆ บนถนนเว้นแต่เป็นการกระทําในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกําหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร หากผู้ใดฝ่าฝืน ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 19 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นตามมาตรา 57 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน