ตรวจสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการประสงค์จะปรับรูปแบบเป็นร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม

วันที่ 13 มกราคม 2565
งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่รพ.สต.นาจอมเทียน ได้ออกตรวจสถานประกอบการหรือสถานบริการที่ประสงค์จะปรับรูปแบบเป็นร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินลงวันที่ 8 ม.ค. 2565 กำหนดให้สถานบริการสถานประกอบการสถานบันเทิงหรือสถานที่อื่นปิดดำเนินการไว้ก่อนหากประสงค์จะประกอบการให้เตรียมความพร้อม ซึ่งสถานบริการสถานบันเทิงสถานอื่นที่คล้ายกันที่ประสงค์จะเปิดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านต้องปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยองค์กร Covid Free Setting และผ่านการประเมินsha+ ของกระทรวงการท่องเที่ยวหรือผ่านมาตรฐาน thai stop covid plus ของกระทรวงสาธารณสุข