จัดระเบียบทางเท้า บริเวณทางเข้าบ้านเอื้อาทร

งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย สำนักปลัดเทศบาล ร่วมจัดระเบียบร้านค้าหาบเร่แผงลอย ที่ตั้งวางสิ่งกีดขวางบนทางเท้า ที่บริเวณทางเข้าบ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ ๒ เพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้เพื่อคืนพื้นที่ทางเท้าให้ประชาชนได้ใช้