โครงการจัดตั้งทีมผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน กลุ่มงานป้องกันโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิดเบื้องต้น ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) สำหรับกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เขตเทศบาล เป็นจำนวน 90 คน ซึ่งปรากฏว่า...ผลตรวจ swab เป็นลบทุกคน...ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ตลาดนัดป๋ากอบ หมู่ที่ 9 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการควบคุมและลดอัตราการแพร่ระบาด ตลอดจนเป็นการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการเปิดประเทศตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป