การตรวจประเมินสถานศึกษาที่ขออนุญาตเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ในสถานศึกษา จำนวน 2 แห่ง


วันที่ 23 พฤศเจิกายน 2564
งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานศึกษา ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินแบบมีเงื่อนไข จำนวน 2 แห่ง คือ
1. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการสัตหีบ
2. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โดยบูรณาการความร่วมมือกับอำเภอสัตหีบ สาธารณสุขอำเภอสัตหีบ รพ.สต.นาจอมเทียน และเทศบาลตำบลนาจอมเทียน และให้คำแนะนำ โดยการเน้นย้ำให้ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตามที่ทางราชการกำหนด