การฝึกอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟ

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดการฝึกอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟให้กับสถานประกอบการโรมแรมในเขตพื้นที่ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนัก เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย ในสถานที่ปฏิบัติงาน ร่วมถึงการอพยพหนีไฟในอาคารสูง
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะด้านการวางแผนการดับเพลิง วิธีการดับเพลิง การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ตลอดจนสามารถระงับเหตุอัคคีภัยในเบื้องต้น ร่วมทั้งการอพยพหนีไฟในอาคารสูง เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินและเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว