ลงพื้นที่ตรวจแนะนำสถานประกอบการในเขตพื้นที่ตำบลนาจอมเทียน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจแนะนำสถานประกอบการในเขตพื้นที่ตำบลนาจอมเทียน ม.1 จำนวน 6 แห่ง ซึ่งให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยยึดหลัก DMHTT และแนะนำพนักงานของสถานประกอบการต้องตรวจ ATK ทุก 7-14 วัน มีการคัดกรองพนักงานผ่านแอพพลิเคชั่นไทยเซฟไทยทุกวัน ตลอดจนแนะนำให้ขอเครื่องหมาย SHA และยกระดับเป็น SHA PLUS (SHA+) เพื่อเป็นเตรียมความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยว และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวและป้องกันลดอัตราการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป