การลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เพื่อรับบริการวัคซีนโควิด 19 จังหวัดชลบุรี สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับฉีดวัคซีน เข็มที่ 1

โดยกำหนดลงทะเบียนระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2564 - 26 กันยายน 2564
Link ที่ใช้สำหรับการลงทะเบียน