โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๖

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๖
เทศบาลตำบลนาจอมเทียนจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่